A   A+  A++

25 października 2017 r. odbyło się ostatnie spotkanie w Siedlcach, w którym uczestniczył Zespół do spraw przygotowania Strategii powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta, urzędnicy z UM, przedstawicielka Rady Miejskiej oraz zespół reprezentujący Wykonawców projektu.

Podczas spotkania przedstawiciele wykonawców podsumowali proces powstawania dokumentu, omówili  skutki zmian klimatu dla miasta i zagrożenia z nimi związane, a także przedstawili działania adaptacyjne wypracowane w porozumieniu z Miastem.

Obecna na spotkaniu przedstawicielka Rady Miejskiej wyraziła pozytywną opinię dotyczącą Strategii.

Następnie omówiono uwagi zgłoszone przez Wydział Gospodarki Przestrzennej dotyczące metodyki wyznaczania powierzchni biologicznie czynnej, klinów napowietrzających a także działań adaptacyjnych z zakresu planowania przestrzennego.

 

  

 

  
 
Instytut Ochrony Środowiska
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa 
Sekretariat:
tel.:  22 37 50 553
         22 37 50 521
fax:  22 37 50 501
e-mail: climcities@ios.gov.pl